Kemfällning (s k flockning) av fosfater i enskilt avlopp

Flockning av fosfater i avloppsvatten är en metod känd och etablerad sedan 70-talet, de flesta kommunala reningsverk och motsvarande använder metoden. Det är en robust metod som når goda resultat förutsatt korrekt installation och god skötsel, den är dessutom enkel att installera och kräver förhållandevis lite insats från fastighetsägaren.

Kemisk fällning av fosfor i avloppsvatten

Kompletterande lösning till traditionell slamavskiljare med markbädd/infiltration

Kemfällning är en kompletterande metod till vanlig slamavskiljare (så kallad trekammarbrunn) med markbädd eller infiltration. Flockning av fosfater ersätter inte någon annan del i avloppsanläggningen, det är ett komplement som bidrar till minskad övergödning av naturen. Anslutning sker till utgående avloppsrör innan trekammarbrunn. Markbädd eller infiltration och slamavskiljare med anpassad storlek krävs för fullgod rening.

Flockning med hjälp av flockningsmedel

Flockningsmedel doseras på lämpligt ställe till avloppsvattnet, avloppsvattnet för med sig flockningsmedlet till slamavskiljarbrunnen där vattenlöst fosfor "flockas" och blir slam som sjunker i slamavskiljaren. Det extra slam som bildas tas om hand vid vanlig slamsugning, det betyder fastighetsägaren inte behöver hantera restprodukter med denna metod.

Befintlig slamavskiljare kan användas

Om man redan har slamavskiljaresom har några år på nacken gör inget förutsatt att den är hel och funktionsduglig. Det man bör tänka på är storlek där vi rekommenderar 4 kubikmeter för en normalstor familj, fler slamtömningar kan vara ett alternativ men är inte lika bra när man tänker på riskerna för slamflykt. Slamflykt kan skada en markbädd eller infiltration genom att den blir igensatt. Förbrukning av flockningsmedel beror på den unika belastningen, dvs antal boende och närvaro hemma, vattenkvalité och hur mycket vatten som används.